آدرس و تلفن سفارتخانه ها در تهران

لطفا اگر موردی وجود دارد که نیاز به اصلاح دارد در کامنت های زیر صفحه اطلاع دهید

.

تلفن

نمابر

آدرس

نام سفارت خانه

ردیف

٢٢٢١٢۵۵۴

٢٢٢١۵١٩١

٢٢٢١٧۵٠۴

تهران - منطقه ١ - فرمانیه - خ. شهیدصالحی - خ. شهیدوطن پور - ش. ٣٠

آذربایجان

۱

٨٨٧١۶٢۴۴

٨٨٧١٩١٨٩

٨٨٧١٨٢٩۴

تهران - منطقه ۶ - م. آرژانتین - ساختمان بانک تجارت - ط. چهارم - پ. ٧

آرژانتین

۲

۹ - ٢٢٧٠٢٨۶۶

٢٢٧١٩۵١۶

تهران - منطقه ١ - خ. ولی عصر - نرسیده به تجریش - روبروی پمپ بنزین باغ فردوس - خ. یکتا - پ. ۵

آفریقای جنوبی

۳

٣٣١١۴١١١

٣٣٩٣٢٢٠١

٣٣٩٠٣٧۶٧

٣٣٩٠٨۴٧۴

٣٣١١٩٨٨٣

تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - ش. ٣٢۴ و٣٢٠

آلمان

۴

٨٨٧١٠٧۵٣

٢٢٠۴١٧۶۴

٨٨٧١٠١٨٠

٨٨٧١٠٧٧٨

تهران - منطقه ۶ - م. آرژانتین - ش. ٧٨ - ط. سوم

اتریش

۵

۶۶٧٠۴٨٣٣

۶۶٧٠۴٨٣٨

۶۶٧٠٠۶۵٧

تهران - منطقه ١١ - خ. انقلاب - خ. رازی - خ. استادشهریار - پ. ١

اردن

۶

٢٢٠۵٢٠٣٠

٢٢٠۵٢٠٣٠

تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - بعد از پمپ بنزین - خ. عاطفی شرقی

اروگوئه

۷

٢٢٢٩٩٧٨٠

٢٢٨٣٢٠٧١

٢٢٢٩٩١۵٨

تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - بالاتراز چهارراه شهیدلواسانی (فرمانی

ازبکستان

۸

تهران - منطقه ٣ - خ. ولی عصر - بالاتر از بلوار میرداماد - خ. سرو - پ

اسپانیا

۹

٨٨٧١۶۴١۵

٨٨٧٢۴۴۵۶

٨٨٧٢٠۴٩٠

٨٨٧٢٠۴٨۴

تهران - منطقه ۶ - خ. خالداسلامبولی - خ. ٢٣ - پ. ١٣

استرالیا

۱۰

٢٢۴١١١۶۴

٢٢۴٠۶۴٩۵

٢٢۴١١١۶۴

٢٢۴٠۶۴٩۵

تهران - منطقه ١ - خ. ولی عصر - نرسیده به خیابان تجریش - خ. سرلشگر فل

اسلوواک

۱۱

٢٢٨٠٢٢٢٣

٢٢٢٨٢١٣١

تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - بالاتر از سه راه فرمانیه - نارنجستان

اسلوونی

۱۲

٨٨٧٣٧١۵١

٨٨٧٣۵٠۴٠

٨٨٧٣۵۶٠٠

٨٨٧٣۵۶٠٠

تهران - منطقه ٧ - خ. شهیدبهشتی - خ. پاکستان - نبش خیابان چهارم

افغانستان

۱۳

٨٨٠٠٨۵٣٠

٨٨٠٠۵۶۵٠

٨٨٠٣۴١١٩

٨٨٠٠٧١٣٠

تهران - منطقه ٣ - م. ونک - خ. ونک - ش. ١٠١

اکراین

۱۴

٢٢۴٢٠٠١۵

٢٢۴٢٠٠١٧

تهران - منطقه ١ - ولنجک - خ. شانزدهم - ش. ۶

الجزایر

۱۵

٨٨٧١٧٢۵١

٨٨٧١۶٨۶۵

٨٨٧٢۶۶٢٧

٨٨٧١٨٨٢٢

تهران - منطقه ۶ - خ. قائم مقام فراهانی - نرسیده به خیابان شهیدبهشتی - پ. ٢١٠

امارات متحده عربی

۱۶

۶۶٧٠۵٠١١

۶۶٧١٠٧۶١

۶۶٧٠٠٧٢٠

تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - ش. ١٩٨

انگلیس

۱۷

٨٨٧١٧٢۵١

٨٨٧١۶٨۶۵

٨٨٧٢۶۶٢٧

٨٨٧١٨٨٢٢

تهران - منطقه ۶ - خ. قائم مقام فراهانی - نرسیده به خیابان شهیدبهشتی - پ. ٢١٠

اندونزی

۱۸

۶۶٧٠۴٨٣٣

۶۶٧٠۴٨٣٨

۶۶٧٠٠۶۵٧

تهران - منطقه ١١ - خ. انقلاب - خ. رازی - خ. استادشهریار - پ. ١

ارمنستان

۱۹

٧٧۶۴٣٣٣۵

٧٧۶۴٣٣٣٧

تهران - منطقه ٧ - خ. شریعتی - خ. ملک - پ. ١٠ - ط. سوم

اوگاندا

۲۰

۶۶٧٢۶٩۵۵

۶۶٧٢۶٩۶١

تهران - منطقه ١٢ - خ. حافظ - خ. نوفل لوشاتو - ش. ٨١

ایتالیا

۲۱

٢٢٢٩٧٩١٨

٢٢٨٠٣٨٣۴

٢٢٨٣٣٧٣١

٢٢٢٨۶٩٣٣

تهران - منطقه ١ - فرمانیه - کامرانیه شمالی - بن بست ناهید - ش. ٨

ایرلند

۲۲

٨٨٧٧٢٨۴٧

٨٨٧٧۵٣۶۵

٨٨٧٧٣٣٨٣

٨٨٧٧٩١١٢

٨٨٨٨٠٢٧۶

تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - قبل از جهان کودک - نبش کوچه زوبین

بحرین

۲۳

٨٨٠٣٩۶۵٩

٨٨٠٣٣۴٩٨

٨٨٠٣۵١٧۵

٨٨٠٣٩۶۵٩

٨٨٠٣٣۴٩٨

٨٨٠٣۵١٧۵

تهران - منطقه ٣ - م. ونک - خ. ونک - بعد از بزرگراه کردستان - پ. ۵٨

برزیل

۲۴

٨٨٨٧٩٢٧٠

٨٨٧٨٣٣٨١

تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. بابک بهرامی - ش. ۶٠

برونئی دارالسلام

۲۵

٢٢٧١٨۶٨٢

٢٢٧٠٨٨٢٩

٢٢٧١٨۶٨٢

تهران - منطقه ١ - زعفرانیه - خ. شهیدطاهری - خ. آبان - ک. آذر - شماره

بلاروس

۲۶

٢٢٠۴٩٢۴٧

٢٢٠۴١۶١٧

٢٢٠۴۴۶٠٨

تهران - منطقه ١ - خ. شهیدفیاضی (فرشته) - ش. ١۵۵ و ١۵٧

بلژیک

۲۷

٨٨٧٧۵٠٣٧

٨٨٧٧۵۶۶٢

٨٨٧٧٩۶٨٠

تهران - منطقه ٣ - خ. ولی عصر - خ. توانیر - خ. نظامی گنجوی - جنب شهرد

بلغارستان

۲۸

۳ و ۸۸۶۰۱۷۸۱

۸۸۶۰۵۴۴۵

تهران - یوسف آباد شمالی،خ ۶۴ شرقی،کوچه یکم،خ ۱۲ متری احداثی،پلاک ۷ ، کد پستی ۱۴۳۶۸۱۲۳۴۵

بنگلادش

۲۹

٨٨٠٨۶٩٢٩

٨٨٠٩٢٧٢٨

٨٨٠٩٢١٢٠

تهران - منطقه ٢ - شهرک قدس - خ. ایران زمین - خ. چهارم - ک. آبان - ش. ۴٨۵

بوسنی و هرزگوین

۳۰

۶۶٩۴۴٨٨٨

۶۶٩۴١٣٨٨

۶۶٩۴۴٨٩٨

تهران - منطقه ۶ - خ. فاطمی - جمشیدآباد شمالی - خ. احمد اعتمادزاده -

پاکستان

۳۱

٢٢۵٨٢٧۶٠

٢٢۵۴٣٢٣٧

٢٢۵۵٢۶۶٨

تهران - منطقه ٣ - دروس - خ. هدایت - ک. روزبه - ش. ١٣

پرتقال

۳۲

٢٢٢٩٩۵٨۴

٢٢٨٠٩٢٩٩

تهران - منطقه ١ - خ. شهیدباهنر (نیاوران) - خ. شهیدزینالی - ک. سوم -

تاجیکستان

۳۳

٧٧۵٣٧٧٠٨

٧٧۵٣١۴٣٣

٧٧۵٣٢٠٢٢

تهران - منطقه ١٢ - خ. بهارستان - خ. استقلال - ش. ۴

تایلند

۳۴

٢٢۵۴٨۶٨۶

٢٢۵۴٢١٧٨

٢٢۵٨٠۴٣٢

تهران - منطقه ۴ - خ. پاسداران - خ. گلستان پنجم - پ. ٣٩

ترکمنستان

۳۵

٣٣١١٨٩٩٧

٣٣١١۵٢٩٩

٣٣١١١٢٠٢

٣٣١١٧٩٢٨

تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - روبروی بانک مرکزی - پ. ۵٣٧

ترکیه

۳۶

٢٢٨۴٠٠٣٨

٢٢٨۴۴۶٧۴

تهران - منطقه ٣ - خ. پاسداران - خ. شهیدگل نبی - پ. ١٠

تونس

۳۷

٢٢٢٨٨١۴٩

٢٢٢٨٨١۵٣

٢٢٨٠٢٠٧٩

تهران - منطقه ١ - فرمانیه - بالاتر از دیباجی شمالی - ش. ١٩٩

چک

۳۸

٢٢٢٩١٢۴٠

٢٢٢٩٠۶٩٠

تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - خ. نارنجستان هفتم - پ. ١٣

چین

۳۹

٢٢۶٠٧٠٢٠

٢٢۶۴٠٠٠٩

٢٢۶٠١٣۶٣

٢٢٠٣٠٠٠٧

تهران - منطقه ١ - خ. شریعتی - الهیه - خ. دشتی - ش. ١٨

دانمارک

۴۰

۶۶٧٠١١۶١

۶۶٧٠١۶۵٢

تهران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - خ. نوفل لوشاتو - ش. ٣٩

روسیه

۴۱

٧٧۵٢۵٨١٩

٧٧۵٣۴۶۵٨

٧٧۵٣٩٠۴١

٧٧۵٠٩٨۴١

تهران - منطقه ١٢ - خ. بهارستان - خ. فخرآباد - نبش کوچه مسجد فخر - ش.

رومانی

۴۲

٢٢٨٠٠٢٨٩

٢٢٨٣١۶٧٣

تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - ابتدای خیابان اقدسیه - گلستان شمالی

زلاندنو

۴۳

٢٢٠٢٧۵۵٣

-

تهران - منطقه ١ - زعفرانیه - خ. مقدس اردبیلی - ک. شادآور - پ. ٢۴

زیمبابوه

۴۴

٨٨٧١٧٩٢٢

٨٨٧١٣٩٧۴

٨٨٧١٣٣٩۶

٨٨٧١٣۵١۵

تهران - منطقه ۶ - خ. احمدقصیر - نبش کوچه پنجم - پ. ١٢

ژاپن

۴۵

٢٢۴٠۴١۵٠

٢٢۴٢٨٧٩۴

٢٢۴٠٠٩٣٨

تهران - منطقه ١ - ولنجک - خ. هجدهم - ش. ۴

ساحل عاج

۴۶

٢٢٠۴۵١١٩

٢٢٠۵٢۶٨٨

-

تهران - منطقه ٣ - خ. آفریقا - خ. گل آذین - پ. ٢٨

سریلانکا

۴۷

٨٨٨٩١١٢٣

٨٨٨٠۵۶٧۶

تهران - منطقه ٣ - خ. استادنجات الهی - بین خیابان طالقانی و کریمخان ز

سنگال

۴۸

٢٢٢٩۶٨٠٢

٢٢٢٨۶٠٢١

تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - خ. بوستان - ش. ۵

سوئد

۴۹

٢٢٠٠٨٣٣٣

-

تهران - منطقه ١ - خ. شریعتی - بالاتر از پل صدر - خ. الهیه - خ. شریفی منش - نبش کوچه یاسمن - پ. ١٣

سوئیس

۵۰

٨٨٧٨١١٨٣

٨٨٧٩٢٣٣١

تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. شهیدوحید دستگردی - ک. بابک بهر

سودان

۵۱

٢٢٠۵٩٠٣١

٢٢٢٠۵۵٣٣

٢٢٠۵٩۴٠٩

تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. ایرج - ش. ١٩

سوریه

۵۲

٢٢٢۴۵١۴۶

٢٢٢۴۵١۴۶

هران - منطقه ١ - خ. شریعتی - خ. سهیل - ابتدای خیابان حدادیان - پ. ٢

سومالی

۵۳

٧٧۵٠٢٨١٩

٧٧۵٢٩۵١۵

تهران - منطقه ٧ - خ. شریعتی - خ. ملک - پ. ١٠ - ط. اول

سیرالئون

۵۴

٢٢۴١٢۵۶٩

٢٢۴٠٢٨۶٩

تهران - منطقه ١ - ولنجک - خ. نهم - پ. ١٢

صربستان و مونته نگرو
(
یوگسلاوی)

۵۵

٢٢٢١٠۶٧٢

٢٢٢٣٣٩٠٢

تهران - منطقه ١ - خ. شریعتی - بالاتر از پل رومی - ک. کرمیان - پ. ٢٠

عراق

۵۶

٢٢٢٩٩٩٧٨

٢٢٠۵٣٩۴٨

٢٢٢٨٨۵۴٣

٢٢٢٩۴۶٩١

تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - بالاتر از نارنجستان ٧ - خ. نیلوفر -

عربستان سعودی

۵۷

٢٢٠۵٧۶۴١

٢٢٠۵۶٨٣١

٢٢٠۴۴۶٧٢

تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - ک. تندیس - ش. ١٢

عمان

۵۸

۶۶٧٢١٨١٨

۶۶٧٠۶٠٠۵

۶۶٧٠۶۵۴٣

تهران - منطقه ١١ - خ. حافظ - خ. نوفل لوشاتو - ش. ٨۵

فرانسه

۵۹

۶۶۴۶۴۵٠١

۶۶۴٠٢۵١٣

۶۶۴۶۵٧٣۶

۶۶۴۶۵٧٣۶

تهران - منطقه ۶ - خ. فلسطین - ش. ١۴۵

فلسطین

۶۰

٢٢٠۵۵١٣۴

٢٢٠۴٧٨٠٢

٢٢٠۴۶٢٣٩

تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - ک. مهیار - پ. ١٣

فلیپین

۶۱

٢٢٢١۴٣١۶

٢٢٢٠٧٠٩٠

٢٢٢٣٠٩٧٩

٢٢٢١۵٧٧٧

٢٢٢١٠٩۴٨

٢٢٢١۵٨٢٢

تهران - منطقه ١ - الهیه - خ. آقابزرگی - بن بست شیرین - پ. ۴

فنلاند

۶۲

٢٢٢٠١٢۴٠

٢٢٢١٩٨۴٢

٢٢٢١٩٨۴٣

تهران - منطقه ١ - م. تجریش - خ. دزاشیب - پ. ٣٢٨

قبرس

۶۳

٢٢٨٣٠٣۵۴

٢٢٢٨١٧٢٠

تهران - منطقه ١ - خ. پاسداران - نارنجستان پنجم - ش. ١٢

قرقیزستان

۶۴

٢٢۵۶۵٩٣٣

٢٢۵۶۵٣٧١

٢٢۵۴۶۴٠٠

تهران - منطقه ٣ - خ. دروس - خ. هدایت - ک. مسجد - ش. ۴

قزاقستان

۶۵

٢٢٠۵١٢۵۵

٢٢٠۵٨۴٧٨

تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - بلوار گل آذین - ش. ۴

قطر -

۶۶

٨٨٧٣٣۵۴٨

٨٨٧٣٢۶٢٣

٨٨٧٣٣٢٠٢

تهران - منطقه ۶ - خ. شهیدمطهری - خ. شهیدسرافراز - پ. ۵٧

کانادا

۶۷

٨٨٠۵۴٩٠٠

٨٨٠۵۴٨٩٩

تهران - منطقه ٣ - خ. شیخ بهائی - خ. دانشور غربی - پ. ١٨

کره جنوبی

۶۸

٨٨٧٩۶٧٠٠

٨٨٧٧١۴۴٧

تهران - منطقه ٣ - م. ونک - خ. ونک - ک. ارم - ش. ٢٢

کره شمالی

۶۹

۶۶٧٢۶٩۵۵

۶۶٧٢۶٩۶١

تهران - منطقه ١٢ - خ. حافظ - خ. نوفل لوشاتو - ش. ٨١

کروواسی

۷۰

٢٢٠۴٩٣۵۵

٢٢٠٢٣٢٣۴

٢٢٠۴٨۶١٩

تهران - منطقه ٣ - خ. آفریقا - بلوار گلستان - بلوار گیتی - ش. ١٧

کنیا

۷۱

٢٢٢۵۶۴٠۶

٢٢٢۵٩٢٣٠

تهران - منطقه ٣ - بلوار میرداماد - خ. ١٢بهمن - ک. ٢٢بهمن - پ. ٢٠

کوبا

۷۲

۹ و ٨٨٧٨۵٩٩٧

٨٨٧٨٨٢۵٧

تهران - منطقه ٣ - خ. شهیدوحید دستگردی - ش. ٢/٣٢٣

کویت

۷۳

٢٢٢١١۴٧٠

٢٢٢٠۶٨۴٨

تهران - منطقه ١ - خ. ولی عصر - خ. شهیدفیاضی (فرشته) - خ. آقابزرگی -

گرجستان

۷۴

٧٧۵٣۵٧۴۴

٧٧۵٣۵٧۴٣

تهران - منطقه ٧ - خ. شریعتی - خ. ملک - پ. ١٠ - ط. اول

گینه

۷۵

٨٨٩٠٨۴۵١

٨٨٩٠۶٠۵١

٨٨٩٠٧٣۴۵

تهران - منطقه ۶ - خ. سپهبد قرنی - خ. شهیدکلانتری - ش. ٣١

لبنان

۷۶

٨٨٧٨٧٢۶٢

٨٨٧٨٨٧٧۴

تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. پیروز - پ. ١ و ٣

لهستان

۷۷

٢٢٢٠١۶٧٧

٢٢٢٣۵٨١٢

٢٢٢٣۵۵٠۵

٢٢٢٣۶۶۴٩

تهران - منطقه ١ - خ. کامرانیه جنوبی - ک. مریم - پ. ٢

لیبی

۷۸

٢٢٠١١٠۶١

٢٢٠١٠٠١۶

٢٢٠١٠۴٧٧

تهران - منطقه ١ - خ. فرشته - خ. شهیداخگری - ش. ۶

مالزی

۷۹

٢٢۵۴۵٣۴۵

٢٢۵٩٠١٩٠

تهران - منطقه ٧ - خ. پاسداران - فردوس - خ. یارمحمدی - ک. کریمی - ش. -

مالی

۸۰

٢٢۵۵٠۴٨٢

٢٢۵۵٠۴۶٠

٢٢۵۵٠۴۵٢

٢٢۵۵٠۵٠٣

تهران - منطقه ٣ - دروس - م. هدایت - خ. شادلو - ش. ١۵

مجارستان

۸۱

٢٢٢١۴٨٨٣

٢٢٢۴٢٢۶٨

٢٢٢٠۵٢٠٢

٢٢٢۴٢٢٩٩

تهران - منطقه ١ - خ. شریعتی - خ. رضایی - ش. ۶ و ٨

مصر

۸۲

٢٢٢٠۶٧٣١

٢٢٢٠۴٨۶١

٢٢٢١۵٧٩١

تهران - منطقه ١ - خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) - خ. وطن پور - خ. براتی -

مغرب

۸۳

٢٢٠۵٧۵٨۶

٢٢٠۵٧۵٩٠

٢٢٠۵٧۵٨٨

٢٢٠١٢٩٢١

٢٢٠۵٧۵٨٩

تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. گلفام - ش. ۴١

مکزیک

۸۴

٣٣١١٨٩٩٧

٣٣١١۵٢٩٩

٣٣١١١٢٠٢

٣٣١١٧٩٢٨

هران - منطقه ١٢ - خ. فردوسی - روبروی بانک مرکزی - پ. ۵٣٧

ترکیه

۸۵

٢٢٨٠۶۵٢٩

٢٢٨٠٢١۴٣

٢٢٢٩١٣٣٣

٢٢٢٩٢٧٧۶

تهران - منطقه ١ - خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) - نبش خیابان سنبل - ش. ٢٠١

نروژ

۸۶

٨٨٧٩٨٠٧٨

٨٨٧٩١٠۵٨

تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - خ. بابک مرکزی - پ. ٢۴

نیجریه

۸۷

٨٨٧۵٧٠۵٢

٨٨٧۵٧٠۵۶

تهران - منطقه ۶ - خ. شهیدمطهری - خ. دریای نور (شهیدسرافراز) - پ. ۵٧

نیوزلند

۸۸

۶۶۴٠٣۵٧۴

۶۶۴١٩۴۴٢

تهران - منطقه ١١ - تقاطع نوفل لوشاتو - خ. رازی - ش. ٩٧

واتیکان

۸۹

٢٢٠۵١٩۵۵

٨٨٧١۵١٨۵

٢٢٠٢٠۵٨۴

تهران - منطقه ٣ - خ. آفریقا - ک. ارمغان شرقی - بن بست مازیار - پ. ٢

ونزوئلا

۹۰

٢٢۴١١۶٧٠

۲۲۴۱۶۰۴۵

زعفرانیه، خ. اعجازی (آصف)، نبش خ. برزو، پ. ۵۴

ویتنام

۹۱

٢٢۵۶٧٠٠۵

٢٢۵۶۶٩٩٠

تهران - منطقه ٣ - دروس - بلوار شهرزاد - خ. کماسایی - ک. اول شرقی - ش

هلند

۹۲

٢٢۴١۶۶٨٢

٢٢۴١۴۴۴۶

٨٨٧۴۵۵۵٧

٨٨٧۵۵٩٧٣

تهران - منطقه ٧ - خ. شهیدمطهری - خ. میرعماد - ش. ۴۶

هند

۹۳

٨٨٧١٧٩٢٢

٨٨٧١٣٩٧۴

٨٨٧١٣٣٩۶

٢٢۴١٩٩٣۴

تهران - منطقه ٣ - زعفرانیه - خ. شهید اعجازی - ش. ٨٧

یمن

۹۴

٢٢٠۵٠۵٣٣

٢٢٠۵٣٧٨۴

٢٢٠۵٧۴٣١

تهران - منطقه ٣ - بزرگراه آفریقا - بلوار اسفندیار - ش. ۴٣

یونان

۹۵